ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดรัตนชัย (วัดจีน) และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก และศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 6 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม