ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางเจ้าภาพได้มีการจัดนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting ซึ่งสาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอ แบบภาคบรรยาย (Oral) คือ นายวีรพันธ์ ลิ่วโรจน์สกุล หัวข้อ “แอปพลิเคชัน บริการรถตุ๊กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และนำเสนอแบบภาคโปสเตอร์ (Poster) คือ นายเจษฎากร คุณาวุธหิรัณย์ หัวข้อ “แอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษาสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม