ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์เดียวกันในท้องตลาด โดยมีกลุ่มสตรีมุสลิม จำนวน 20 คนเข้าร่วม จัดขึ้น ณ กลุ่มสตรีมุสลิม ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม