ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ภายในงานมีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม