ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก คุณสุณี ทูลศิลป์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าจักสาน จัดขึ้น ณ กลุ่มจักสานบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม