ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การทำตะกร้าสานหวายเทียม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำการทำตะกร้าสานหวายเทียม วิทยากรโดย คุณสีนวล ชูศรี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้จัดทำเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ (E-Living Book) เผยแพร่ให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม