ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เรื่องต่างๆ และมีการเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ.2564, หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ.2564 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร แต่ยังมีข้อแก้ไขและเพิ่มเติมและนำเสนอต่อไป จัดขึ้น ณ ห้อง ศว.108 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม