ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งนำไปใช้ในการบริหารงาน ณ ห้อง 3004 และโถงกลาง อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม