ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถ “แปรรูปอาหารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปลาแดดเดียว)” ซึ่งสามารถจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าชุมชนมากกว่า 5,000 บาท และแบ่งแจกให้สมาชิกจำนวน 40 ครัวเรือนได้เก็บไว้บริโภค ทั้งนี้ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย นางปราสาท ทองนิล และนายสิงห์หา ชะนะภัย ในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม