ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู”

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, อาจารย์ชนิกา จิตจักร, อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้พัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมกับความเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้อง 106 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม