ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

วานนี้ (17 ก.พ. 64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย จำนวน 1393 คน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ชั้น มหาวชิรมงกุฎ รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการ ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผลผู้ช่วยอธิการบดี 2.นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3.นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม