ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการต้อนรับทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเข้าร่วมการประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม