ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและ เพิ่มรายได้” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นจัดวิทยากรกระบวนการร่วมกับวิทยากรของชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกอาชีพทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม