ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น 2 (ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 เห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งให้เป็นสถานที่ให้การศึกษานอกระบบแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นศูนย์ข้อมูลว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ สถานที่รวบรวมค้นคว้าข้อมูล เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา รวมทั้งศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและการทำหน้าที่ของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นไปได้อย่างยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม