ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และผู้แทนนายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กำนัน นักพัฒนาการชุมชน จากอำเภอนครหลวง อำเภอบางปะอิน อำเภอบางซ้าย และอำเภออุทัย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุม ครม. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม