ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP), การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม