ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเปิดหลักสูตร “การตรวจสอบแบบไม่ทำลายทางด้านอากาศยาน (NDT) ระดับ 1-2” ในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม