ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” เพื่อจัดกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ” ตามเอกลักษณ์ของชุมชน ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน และขนมกระยาสารท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณลัดดา ส่องสว่าง และคุณพรเพ็ญ ดำสนิท เป็นวิทยากรชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มทำขนมไทยของชุมชน และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม