ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายพีระยานุเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการร่วมดำเนินงานและลงพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร และ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนานอกจากนั้น ได้มีการประชุมอบรมการพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย น.ส.กนกวรรณ น้อยนาฝาย น.ส.ภัทราพร บุญมา และ น.ส. นันทิพร ศรีนวน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม