ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงความสำคัญของกิจกรรม โดยอธิการบดีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากร ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมทั้งชี้แจงปฏิทินและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินITA

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม