ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปีที่ 5 ฉบับที่ 34 วันที่ 29 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบันได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน :

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม