ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับบทเพลงสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ในการประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับบทเพลงสมัย กรุงศรีอยุธยา โดยจัดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม