ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา ทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศเพื่อการจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา แบ่งเป็นประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยช่วยปฏิบัติงานดำเนินโครงการในพื้นที่ 15 ตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ตำบลพระนอน ตำบลบางระกำ ตำบลคลองจิก ตำบลบ้านหีบ ตำบลหนองปลิง ตำบลบ้านชุ้ง ตำบลบางซ้าย ตำบลปลายกลัด ตำบลปากจั่น ตำบลแก้วฟ้า ตำบลเทพมงคล ตำบลสามไถ ตำบลเต่าเล่า และตำบลแม่ลา ส่วนพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ ตำบลองครักษ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ ในชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม