ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 2/2563

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดประชุมรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสภาวะ COVID-19 ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงการวางแผนการสอนตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน การชี้แจงระบบข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในรายวิชา รวมถึงแบบสอบถามข้อมูลความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยภาคเรียนที่ 2/2563 นี้มีนักศึกษาสาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รวม 207 คน และทีมคณาจารย์ผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 คน ร่วมการเรียนการสอน จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม