ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล และ บุคลากรงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง ประธานเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคกลางตอนบน และร่วมเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการเครือข่ายฯ คนใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม