ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 /2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมโดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี, นายธนา คล่องณรงค์ และ อาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมและมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องต่างๆ และมีการเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564), หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) เห็นชอบจากคณะกรรมการจากผู้ทรงวุฒิ และกรรมการคณะ เห็นชอบทุกหลักสูตร แต่ต้องไปแก้ไข เช่น การใช้คำที่ถูกต้อง และมีการปรับรายวิชาต่างๆ และนำเสนอ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม