ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 (การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และหารือในการปรับแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้เป็นการประชุม แบบ New Normal

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม