ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีประเด็นการประชุม คือ เพื่อโยกย้ายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 2 ไปยังไตรมาส 3 และเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2565) และต้อนรับ อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม