ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม