ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2563 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการได้ระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม