ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีรอยุธยา จัดประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 และมีการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเรียน การสอน Online การสอบ Online ให้กับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม