ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงค์ และอาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม