ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และ อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา เป็นวิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม