ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง และคุณเสรี ชิวค้า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงขยายช่องทางในการจัดจำหน่าย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม