ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี”

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี” โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการระดมสมอง และความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ในการประชุมและการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วิทยากรโดย คุณวันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวสรยา ยศยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามภูมิภาคต่างๆ ระดมความคิดเพื่อนำไปพัฒนาต่อ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม