ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบสองที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จึงสั่งดำเนินโครงการ Big Cleaning Day โดยขอความอนุเคราะห์ท่านประธานชมรมผู้ปกครอง และครู ขอรถน้ำมาฉีดน้ำ เพื่อทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์และ รอบอาคารเรียน เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมัธยม ร่วมดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม