ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม