ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ดร.ดวงภัค มอบเงิน 1 ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมฯมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนหลวง)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จาก ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการสนับสนุนและบูรณาการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนหลวง) และร้านอาหาร เพื่อให้เป็นสถานที่เสมือนสถาบันวิสาหกิจบัณฑิตของนักศึกษา โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี และอาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม