ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น นอกจากกนั้น ยังได้บริจาคข้าวสาร อารหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นกับทางโรงเรียน โดยมีผู้ร่วมดำเนินการประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 121 คน ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา, อาจารย์สุพินดา เพชรา, อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม