ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผศ.จันจิรา หาวิชา ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ณ ห้อง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำเนื้อหาความรู้ไปถ่ายทอดผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น ผลการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ความสนใจและตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม