ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต ได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจาก เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน และองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม