ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาวรรณคดีไทยสำหรับครูไปประยุกต์และต่อยอดเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวรรณคดีไทยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ค่ายพัฒนาภาษาไทยในรูปแบบฐานการเรียนรู้ยังถือเป็นการกระตุ้นความสนใจและเปิดมุมมอง การเรียนรู้วรรณคดีไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษามากยิ่งขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม