ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย คุณวัฒนา เกิดเนตร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม