ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และ รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาจนครบวาระ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม