ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) ปฏิทินการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) 2) รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 3) พิจารณา (ร่าง) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน 4) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาของ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ เนื่องจากลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม