ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องอาคารบ้านพลูหลวง คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ใน 4 ปี ข้างหน้าของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร จากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 2. ผศ.ศุภกานต์ นานรัมย์ 3. นายสุรินทร์ ศรีสังข์งาม คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 30 นาที และตอบคำถามจาก ผู้เข้าฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ถามผ่านคณะกรรมการสรรหา คนละไม่เกิน 10 นาที และหลังการแสดงวิสัยทัศน์ได้มีการหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คน จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม