ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บรรยายพิเศษรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการท้องถิ่น” วิทยากรโดย อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2 หมู่ 1 และหมู่ 2 จัดขึ้น ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม