ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร..ให้ประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร..ให้ประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา แสงเงินอ่อน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม