ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) วิทยากรโดย นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certifications) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม