ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมโครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถนำผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม